Strona https://pomagamyhr.pl korzysta z plików cookies w celach korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. [zobacz więcej]
Strona https://pomagamyhr.pl korzysta z plików cookies w celach korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. [zobacz więcej]

Regulamin PomagamyHR

REGULAMIN PORTALU
PomagamyHR.pl

1. Definicje

1.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Administrator – Pracuj Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 754806;

Formularze – wszelkie formularze udostępniane przez Administratora w Portalu w sposób natywny lub z wykorzystaniem zewnętrznych rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, umożliwiające dokonanie Rejestracji;

Oferty – zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego składane przez Użytkowników w imieniu reprezentowanych podmiotów w celu ich opublikowania w Portalu; Oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Partnerzy – Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, reprezentujący podmioty, których Oferty zostały opublikowane w Portalu;
Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – podanie za pośrednictwem jednego z Formularzy przez Użytkownika jego danych osobowych w celu skorzystania z Usług;

Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://pomagamyhr.pl;

Treści – wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Portalu przez Użytkownika lub Administratora;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Administratorem a Użytkownikiem z chwilą Rejestracji;

Usługi – zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu, w szczególności usługi publikacji Ofert oraz kojarzenia Partnerów z Użytkownikami, a także usługi marketingu bezpośredniego;

Usługobiorcy – Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, reprezentujący podmioty, które wyraziły zainteresowanie Ofertami;

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, w tym która dokonała Rejestracji.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu „PomagamyHR.pl” umożliwiającego kojarzenie Partnerów z Usługobiorcami, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2 Właścicielem i administratorem Portalu oraz marki PomagamyHR i PomagamyHR.pl jest Administrator. Autorskie prawa majątkowe do Portalu, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, a także prawa do baz danych, należą w całości do Administratora i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2.3 Z uwagi na stały rozwój Usług, Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Portalu poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba że zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.

2.4 Portal jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://pomagamyhr.pl i wszystkich jej podstron. Administrator jest zobowiązany do obsługi technicznej Portalu oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Administrator podejmuje starania w celu zapewnienia dostępności Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, zastrzega sobie jednakże możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Portalu.

2.5 Korzystanie z Usług i Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy poprzez Rejestrację nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika.

2.6 Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez Portal ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

2.7 Warunkiem korzystania z Usług jest dokonanie Rejestracji. Przeglądanie Treści Portalu nie wymaga Rejestracji. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług na żądanie Użytkownika.

2.8 Z chwilą Rejestracji Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w celu ich przetwarzania i ewentualnego dalszego udostępnienia.

2.9 Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, np. poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

2.10 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Portalu lub Usług świadczonych przez Administratora, to:

2.10.1 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączonye do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

2.10.1.1 przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Java Script;

2.10.1.2 minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;

2.11 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.

2.12 Użytkownik zobowiązany jest do:

2.12.1 niedostarczania i nieprzekazywania Treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.12.2 korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.12.3 niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam),

2.12.4 korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,

2.12.5 korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

2.13 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Treści wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie Treści w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu oraz oznaczeń podmiotów trzecich, w szczególności Partnerów, w tym charakterystycznych elementów graficznych, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

2.14 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez usunięcie Użytkownika, jego Oferty lub uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji.

2.15 W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych Treści. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.

2.16 Usunięcie konta Użytkownika lub Oferty z Portalu z inicjatywy Użytkownika, jest możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres e-mail: kontakt@pomagamyhr.pl. Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie Umowy.

3. Warunki korzystania z Usług. Rejestracja

3.1 Rejestracja następuje poprzez podanie przez Użytkownika danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres i nazwa reprezentowanego podmiotu oraz stanowiska za pośrednictwem odpowiedniego Formularza przeznaczonego dla konkretnej grupy Użytkowników.

3.2 Użytkownicy chcący uzyskać status Partnerów obowiązani są wypełnić Formularz zgłoszeniowy dla startupów, dostępny z poziomu strony domowej Portalu pod odnośnikiem „Zgłoś Startup” lub na podstronie „Manifest”, w zakładce „Dla startupów”, pod odnośnikami do powyższego Formularza lub udostępnionego Użytkownikowi w inny sposób oraz podać w nim dodatkowe informacje, w tym o Ofercie, jaką chcieliby opublikować w Portalu.

3.3 Użytkownicy chcący uzyskać status Usługobiorców obowiązani są podać w Formularzu dostępnym z poziomu podstrony konkretnego Partnera, którego Ofertą wyrażają zainteresowanie lub na podstronie „Manifest”, w zakładce „Dla pracodawców”, pod odnośnikami do powyższego Formularza, z poziomu strony domowej pod odnośnikiem „Napisz do nas” lub udostępnionego Użytkownikowi w inny sposób oraz podać (w zależności od wybranej opcji dostępu do Formularza – fakultatywnie lub obligatoryjnie) informacje o co najmniej jednym Partnerze, którego Ofertą wyrażają zainteresowanie. Wskazanie Ofert Startupów nie stanowi przyjęcia Oferty lub zawarcia umowy z Partnerem i nie rodzi zobowiązań po stronie Usługobiorcy.

3.4 Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych innych niż niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy w tym na udostępnianie danych osobowych, odpowiednio, Usługobiorcom lub Partnerom. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna, a brak powyższych zgód uniemożliwia Rejestrację, gdyż uniemożliwia korzystanie z Usług.

3.5 Rejestracja Użytkownika jest dokonana z chwilą otrzymania potwierdzenia przekazania danych z Formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem lub opublikowaniem Oferty.

3.6 Użytkownik, dokonując Rejestracji, oświadcza, iż posiada należyte umocowanie faktyczne lub prawne do reprezentowania zgłaszanego podmiotu (lub do występowania w imieniu podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy), a w razie, gdyby Użytkownik nie był uprawnionym do reprezentacji członkiem organu tego podmiotu – iż zawiadomił odpowiednie organy o akcji PomagamyHR i chęci wysłania zgłoszenia, a także iż uzyskał zgodę odpowiednich organów na dokonanie tych czynności, w tym kontaktowanie się z Partnerami.

4. Oferty

4.1 Użytkownik chcący uzyskać status Partnera, zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi swojej Oferty poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza.

4.2 Oferta winna obejmować co najmniej 50% opust od zwyczajowej ceny wybranej usługi świadczonej przez Partnera w okresie nie krótszym niż 3 kolejne miesiące. Zwyczajowa cena to cena za daną usługę, która obowiązuje u Partnera w przeważającym okresie, niezależnie od tego czy standardowa, czy obniżona.

4.3 Partner jest uprawniony do ustalenia minimalnego czasu korzystania z usługi będącej przedmiotem oferty. W pozostałym zakresie Partner nie może ustalać dodatkowych warunków Oferty, które pogarszałyby sytuację Usługobiorców lub wymuszały zwiększenie świadczeń lub nakładów po stronie Usługobiorcy.

4.4 Oferta podlega weryfikacji przez Administratora. Oferty winny obejmować cyfrowe produkty z sektora HR, kierowane lub przeznaczone dla sektora HR i mogą być składane wyłącznie przez startupy, przy czym ostateczna decyzja co do zakwalifikowania Oferty jako spełniającej powyższe kryteria, jak i co do opublikowania Oferty w Portalu jest podejmowana przez Administratora, wedle jego uznania.

4.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji Oferty w szczególności w następujących przypadkach:

4.5.1 nie będzie to możliwe w momencie składania Oferty, w związku z utrudnieniami natury technicznej, obowiązującymi obostrzeniami lub zakazami wynikającym z obowiązujących aktów prawnych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne lub władzy, a także z uwagi na wystąpienie siły wyższej, w tym stanów wyjątkowych;

4.5.2 usługa określona w Ofercie stanowi usługę poboczną, nieistotną, niestanowiącą głównej osi działalności Partnera lub jej świadczenie w dniu składania Oferty jest zawieszone, niemożliwe lub jeszcze się nie rozpoczęło;

4.5.3 Oferta jest niepełna, dotknięta jest wadą lub godzi w interesy Administratora lub Użytkowników;

4.5.4 skorzystanie z Oferty wiązałoby się z niewspółmiernie wysokimi nakładami po stronie Usługobiorcy;

4.5.5 Oferta stanowi transakcję wiązaną;

4.5.6 Oferta lub warunki świadczenia usług opisanych w Ofercie zawierają klauzule abuzywne w, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, nieuczciwą praktykę rynkową lub zobowiązują do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów

4.5.7 korzystanie z usług objętych Oferta może mieć miejsce wyłącznie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

4.5.8 wykonywanie usług określonych w Ofercie będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione z uwagi na obiektywne przeszkody lub inne ważne powody.

4.6 Akceptacja Oferty następuje z chwilą jej opublikowania w Portalu, o czym Partner zostanie odrębnie poinformowany przez Administratora drogą e-mailową.

4.7 Administrator zachowuje jednakże w każdym czasie możliwość usunięcia lub czasowego ukrycia uprzednio opublikowanej w Portalu Oferty, jak również do zmiany swojej decyzji odnośnie akceptacji Oferty.

5. Kojarzenie Użytkowników

5.1 Jedną z głównych Usług jest umożliwienie Użytkownikom (Partnerom i Usługobiorcom) nawiązania kontaktu w celu omówienia warunków współpracy w zakresie określonym w Ofercie i ewentualnym zawiązaniu tej współpracy dzięki Portalowi, w związku z czym konieczne staje się wzajemne udostępnianie zainteresowanym Użytkownikom ich danych kontaktowych, mogących stanowić ich dane osobowe, zwane dalej kojarzeniem.

5.2 Dane kontaktowe Partnera w widoku Oferty są domyślnie ukryte dla innych Użytkowników; Administrator może podjąć decyzję o udostępnieniu danych podanych jako kontaktowe na potrzeby kontaktu z Usługobiorcami zainteresowanym Usługobiorcom po otrzymaniu od nich stosownego Formularza, co stanowi jedną z głównych Usług.

5.3 Dane kontaktowe Usługobiorców są domyślnie niejawne dla innych Użytkowników; Administrator może podjąć decyzję o ich udostępnieniu Partnerom, których Ofertami Usługobiorca wyraził zainteresowanie, po otrzymaniu od niego stosownego Formularza, co stanowi jedną z głównych Usług.

5.4 Z chwilą przekazania danych kontaktowych Partnera lub Usługobiorcy drugiej stronie kończy się udział Administratora i tym samym świadczenie Usług, a dalsze negocjacje i doprowadzenie do zawarcia umowy między nimi pozostaje po stronie Partnera i Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednakże prawo do późniejszego kontaktu z Partnerem i Usługobiorcą w celu uzyskania informacji statystycznych o fakcie zawarcia współpracy, czasie jej trwania, zadowolenia z Oferty lub usług objętych Ofertą, a także zadowolenia z Usług i Portalu, w celu przygotowywania analiz tak zebranych danych oraz poprawy jakości Usług i Portalu.

5.5 Administrator nie pośredniczy przy zawieraniu umów między Partnerami a Usługobiorcami, a jedynie umożliwia im nawiązanie kontaktu i zamówienie usług na preferencyjnych warunkach. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dojście współpracu do skutku, zawarcie umowy lub należyte wykonywanie zobowiązań z niej wynikających, a wszelkie roszczenia dotyczące niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów przez Usługobiorców lub Partnerów winny być kierowane do odpowiednich stron tego stosunku prawnego.

6. Reklamacje dotyczące działania Portalu

6.1 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać drogą e-mailową na adres kontakt@pomagamyhr.pl.

6.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Portalu.

6.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.

6.4 W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska i adresu e-mail, rodzaju nieprawidłowości w działaniu Portalu oraz datę jej wystąpienia. Reklamacje niezawierające wskazanych danych Administrator pozostawia bez rozpoznania.

6.5 O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich w Portalu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

7.2 Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie e-mailowej na adres: kontakt@pomagamyhr.pl. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz usunięciem Użytkownika Portalu, w tym jego Ofert. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia.

7.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r.

PomagamyHR.pl to akcja pomocy dla działów HR i startupów organizowana przez Pracuj Ventures przy wsparciu partnerów.

Ważne

Prywatność

PV_Logo_Biale_200px
Akcja prowadzona przez Pracuj Ventures Sp. z o.o.