Strona https://pomagamyhr.pl korzysta z plików cookies w celach korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. [zobacz więcej]
Strona https://pomagamyhr.pl korzysta z plików cookies w celach korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. [zobacz więcej]

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od 7 kwietnia 2020 r.

Pracuj Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PV”), właściciel portalu internetowego PomagamyHR.pl chroni prywatność osób korzystających z jego usług i ich danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z portali internetowych zarządzanych przez PV przyjęła niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

I. Definicje

 • Administrator– administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. Pracuj Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 754806;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku, tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Formularze ­­– wszelkie formularze udostępniane przez Administratora w Portalu w sposób natywny lub z wykorzystaniem zewnętrznych rozwiązań dostarczanych przez Usługodawców, umożliwiające dokonanie Rejestracji;
 • Oferty – zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego składane przez Użytkowników w imieniu reprezentowanych podmiotów w celu ich opublikowania w Portalu;
 • Partnerzy – Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, reprezentujący podmioty, których Oferty zostały opublikowane w Portalu;
 • Portal– portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje Usługi;
 • Rejestracja – podanie przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Formularza w celu skorzystania z Usług, skutkujące przekazaniem tych danych Administratorowi;
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Usługi – zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu, w szczególności usługi publikacji Ofert oraz kojarzenia Partnerów z Użytkownikami, a także usługi marketingu bezpośredniego;
 • Usługobiorcy – Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, reprezentujący podmioty, które wyraziły zainteresowanie Ofertami;
 • Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, które świadczą Administratorowi swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
 • Użytkownik– osoba fizyczna, która korzysta z Usług za pośrednictwem Portalu, w tym która dokonała Rejestracji.

 

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, czyli Pracuj Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych, udostępnianych w Portalu;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pomagamyhr.pl

Podstawa prawna: obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO.

 

III. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Portalu oraz świadczenia Usług.

W związku z tym, że Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.

 

Cel 1:   Korzystanie z Portalu, przeglądanie treści Portalu

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu i przeglądania jego treści.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Portalu, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj.: dane dotyczące oglądanych podstron oferowanych w Portalu, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, unikalnego ID oraz informacje o urządzeniu, którego użyto do korzystania z Portalu.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci należytego świadczenia Usług i utrzymywania dostępności Portalu dla Użytkowników.

 

Cel 2:   Rejestracja, korzystanie z Usług, publikowanie ofert

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom dokonania Rejestracji i korzystania z Usług – w szczególności opublikowania ofert Partnerów w Portalu, a w efekcie ich skojarzenie z Usługobiorcami (Cel #3).

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w Formularzach, w szczególności adresy e-mail oraz imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy i nazwy reprezentowanych podmiotów (firmy przedsiębiorców), stanowiska, a także inne dane przekazane w celu korzystania z Usług.

Podstawa prawna:  niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Cel 3:   Kojarzenie Użytkowników

Administrator przetwarza dane osobowe Partnerów i w celu kojarzenia Usługobiorców z Partnerami, umożliwienia im nawiązania kontaktu i wzajemnej współpracy, co stanowi główną oś Usług i działalności Portalu.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu dane osobowe przekazane w ramach Formularzy, w szczególności adresy e-mail oraz imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy i nazwy reprezentowanych podmiotów (firmy przedsiębiorców), stanowiska, a także inne dane przekazane w celu korzystania z Usług.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Cel 4:   Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu odebrania wiadomości wysłanej do Administratora oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji, w tym także przed świadczeniem Usług lub w celu ich wykonania.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu dane osobowe przekazane w ramach formularza kontaktowego (o ile został udostępniony), Formularzy lub w e-mailu, w szczególności adresy e-mail oraz imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy i nazwy reprezentowanych podmiotów (firmy przedsiębiorców), stanowiska, a także inne dane przekazane w celu korzystania z Usług, dane zawarte w dokumentach załączonych do korespondencji oraz historię korespondencji z Administratorem.

Podstawa prawna: niezbędność do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie jakości Usług i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.

 

Cel 5:   Analityka danych korzystania z Usług

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu przygotowywania analiz statystycznych popularności określonych ofert, branż i wszelkich innych treści publikowanych w Portalu przez Użytkowników lub na ich wniosek oraz tworzenia raportów z powyższych analiz.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu dane osobowe przekazane w celu korzystania z Usług, w tym: adresy e-mail oraz adresy e-mail oraz imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy i nazwy reprezentowanych podmiotów (firmy przedsiębiorców), stanowiska oraz informacje o wybranych przez nich Ofertach, dokonanych skojarzeniach i efektach korzystania z Usług.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie jakości Usług, dywersyfikacji bazy ofert w Portalu, analizowaniu panujących trendów rynkowych, udoskonalaniu wewnętrznych procedur doboru projektów w portfelu inwestycyjnym i ich wyceny, przygotowywaniu branżowych materiałów edukacyjnych, prowadzeniu działalności publicystycznej oraz budowaniu wizerunku eksperta w branży HR.

 

Cel 6:   Budowanie bazy leadów inwestycyjnych

Administrator przetwarza dane osobowe Partnerów w celu budowania własnej bazy potencjalnych leadów inwestycyjnych oraz zwiększania rozeznania rynkowego w zakresie wartych uwagi projektów wpisujących się w strategię inwestycyjną alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez Administratora.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu dane osobowe przekazane w celu korzystania z Usług, w szczególności za pośrednictwem Formularzy, w tym: adresy e-mail oraz imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy i nazwy reprezentowanych podmiotów (firmy przedsiębiorców), stanowiska.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu potencjalnych celów inwestycyjnych dla zarządzanych ASI oraz budowaniu silnego i zdywersyfikowanego portfolio zarządzanych ASI.  

 

Cel 7:   Statystyka korzystania z poszczególnych funkcji i części Portalu

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu analizowania zachowania Użytkowników w Portalu, jego dostępności, czytelności oraz monitorowania popularności poszczególnych podstron Portalu.

Zakres danych: W tych celach dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, dotyczące aktywności Użytkowników w Portalu, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Portalu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności i ułatwieniu korzystania z Portalu.  

 

IV. Pliki cookies

W celu ułatwienia korzystania z Portalu, Administrator może, za pośrednictwem Portalu, instalować na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, zwane plikami cookies, których w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Portalu.

Podanie przez Użytkownika danych objętych plikami cookies jest dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Portalem

Podstawa prawna: art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Cele, w których Administrator używa plików cookies, nie wymagają jednakże zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, o ile Użytkownik korzysta z Portalu bez Rejestracji. Wobec powyższego Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

W związku z powyższym Administrator informuje o tym Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności. W takich przypadkach zastosowania nie mają uprawnienia opisane w punkcie X, chyba że Użytkownik, którego dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących mu na mocy RODO lub w celu skorzystania z Usług dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.

Podstawa prawna: art. 11 RODO.

 

Rodzaje cookies

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszego Portalu,
 • osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz Portal.

 

Cele używania plików cookies

Optymalizacja korzystania z Portalu (niezbędne i analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody korzystania z Portalu, w tym w celu ograniczania liczby emisji pojawiających się powiadomień (m.in. oraz wykorzystywaniu plików cookies). Administrator używa plików cookies także, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Użytkownika w Portalu.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Portalu (analityczne cookies)

Administrator używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Portalu, ich długości oraz określenia, jakie funkcje Portalu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi analizować wydajność Portalu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcji i usług.

Śledzenie aktywności w Portalu (analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Portalu, określenia jakie czynności podejmował Użytkownik na stronach Portalu, w szczególności które podstrony wyświetlał Użytkownik i na których spędził najwięcej czasu. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi ocenić, czy przekaz kierowany do Użytkownika za pomocą Portalu jest jasny, a Portal nie wymaga żadnych zmian układu treści.

Rezygnacja z cookies

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. 

W celu uzyskania dalszych informacji nt. możliwości rezygnacji z korzystania z plików cookies i usunięcia wszelkich plików cookies utworzonych przez Administratora, Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w jeden z możliwych sposobów opisany w niniejszej polityce prywatności.

 

V. Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z niektórych Usług. Dane obligatoryjne są oznaczone w Portalu za pomocą gwiazdki. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Portalem.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby dopasować ofertę usług własnych oraz wszelkich komunikatów marketingowych kierowanych do Użytkowników do ich zainteresowań i preferencji. W tym celu może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które nie przybiera jednakże formy profilowania. Administrator może korzystać jednakże z efektów profilowania dokonanego przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) podczas kierowania do Użytkowników komunikatów marketingowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji nie stanowi istotnego zagrożenia dla praw i wolności Użytkowników, nie wywołuje istotnych skutków prawnych wobec nich i nie jest nadmiernie uciążliwe, a w konsekwencji – nie istnieją przesłanki uniemożliwiające przyznanie interesom Administratora nadrzędnego charakteru. Konsekwencjami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie wyłącznie zróżnicowanie kierowanych do nich komunikatów marketingowych.

W związku z powyższym Użytkownikom przysługują dodatkowe prawa, opisane szczegółowo w punkcie X.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub uzyskać zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Administrator nie zamierza w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób niepełnoletnich.

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom. W zależności od okoliczności, podmioty te mogą podlegać poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników (administratorzy).

Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • Usługodawcy

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. dostawcom narzędzi marketingowych, księgowości, doradcom prawnym.

Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na jego zlecenie. Są to m.in. podmioty dostarczające usługi hostingowe, przestrzeń dyskową w chmurze, dostarczają systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterów i innych e-maili), do analizy ruchu w Portalu, do analizy skuteczności kampanii marketingowych itp.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

 • A2 Hosting (PO BOX 2998, Ann Arbor, MI 48106, USA);
 • TYPEFORM SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018, Barcelona, Hiszpania – operator usługi Typeform;
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Stany Zjednoczone Ameryki – operator usługi MailChimp.

Administratorzy. Administrator korzysta także z usług podmiotów, które nie działają wyłącznie na jego zlecenie i same ustalają cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to podmioty świadczące głównie usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzące badania statystyczne.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi administratorami danych osobowych:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia);
 • Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia).

Lokalizacja. Usługodawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy spośród Usługodawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W przypadkach, w których powyższe wymaganie nie zostało spełnione, Administrator zapewnia zgodność przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Użytkowników zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłączenie danych osobowych takiego Użytkownika od przekazania do państwa trzeciego.

 • Partnerzy oraz Usługobiorcy

Istotą Usług świadczonych poprzez Portal jest kojarzenie Partnerów z zainteresowanymi Usługobiorcami. Następuje to na wyraźne życzenie obu stron, wyrażane w momencie Rejestracji. W związku z powyższym występuje konieczność wzajemnego udostępnienia obu stronom ich danych kontaktowych, w celu umożliwienia nawiązania kontaktu i ewentualnego doprowadzenia do zawiązania współpracy między Partnerem, a Usługobiorcą.

Dane osobowe Partnera zostaną udostępnione tym Usługobiorcom, którzy wyrażą zainteresowanie Ofertą pochodzącą od tego Partnera. Dane osobowe Usługobiorców zostaną udostępnione tym Partnerom, których Oferty Usługobiorca wskaże, jako znajdujące się w kręgu jego zainteresowania.

Szczegółowa lista Partnerów jest dostępna w Portalu pod adresem: https://pomagamyhr.pl/oferty-startupow/.

 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora

Administrator udostępnia dane osobowe wszelkim osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu, co wynika z faktu, iż na co dzień za działaniami Administratora stoją ludzie 🙂

 • Organy państwowe

Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

IX. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystali z Usług, są przechowywane przez Administratora przez cały okres korzystania z Usług Portalu w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sytuacji, do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie, wykonania prawa sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego lub wykonania uprawnienia z tytułu prawa do usunięcia danych, a w przypadku braku takich działań – przez okres przydatności dla celów, w jakich zostają zebrane, istotnej zmiany przedmiotu działalności Administratora, zakończenia działalności marketingowej Administratora lub zakończenia działalności Portalu.

Dane osobowe Użytkowników, którzy po dokonaniu Rejestracji nie korzystali w sposób aktywny z Usług zostaną usunięte po upływie 2 lat od dnia Rejestracji.

Dane osobowe Użytkowników, którzy nie skorzystali z Usług oferowanych w Portalu, a wyłącznie przeglądali jego treści, przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies lub do usunięcia plików cookies.

X. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Administrator zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom poprzez skontaktowanie się z nim w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II.

Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Portalu, jak również podczas korzystania z Usług. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą, na przykład w celu realizacji umowy między Administratorem, a Użytkownikiem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym także zautomatyzowanego, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie wykazać innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wniósł sprzeciw, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, usunie niezwłocznie dane osobowe takiego Użytkownika.

Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych dotyczących Usług lub Ofert jest traktowana jak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i gwarantuje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania w tym celu.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami obowiązującego prawa;

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe określonej osoby, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Administrator przesyła dane w postaci pliku w formacie *.xls, *.xml lub *.csv. Format ten jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora

W każdym przypadku, w którym następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wyrażenia swojej opinii w przedmiocie podjętej decyzji i do żądania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Interwencja ludzka jest realizowana poprzez ponowną ocenę cech, czynników i przesłanek, jakie zostały uwzględnione przy zautomatyzowanym podjęciu decyzji przez upoważnioną przez Administratora osobę i wydanie decyzji innej, niż dotychczasowa lub jej podtrzymanie.

Prawo powyższe nie przysługuje w przypadku, gdy taka decyzja nie wywołuje Użytkownika żadnych skutków prawnych lub wpływ na jego sytuację jest znikomy, a także w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie następuje w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

Jeżeli natomiast decyzja podjęta w zautomatyzowany sposób: (i) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Administratorem; (ii) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; oraz (iii) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą – wyrazem powyższego prawa, przysługującego Użytkownikowi, jest prawo do niepodlegania w zupełności decyzjom podejmowanym w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W razie wniesienia żądania skorzystania z niniejszego prawa, Administrator podejmuje wszelkie rozsądne środki, aby proces podejmowania decyzji nie pozostawał wyłącznie zautomatyzowany, tj. aby zapewnić obecność czynnika ludzkiego w co najmniej jednym z jego etapów.

Podstawa prawna: art. 22 RODO.

 

 

XI. Czas reakcji

 

Jeżeli Użytkownik, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie X, występuje do Administratora z odpowiednim żądaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, Administrator dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

 

XII. Skargi i wnioski

Administrator zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

Jeżeli Użytkownik uzna, że Administrator naruszył reguły przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skarga winna zostać wniesiona bezpośrednio do organu nadzoru.

 

XIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Portalu, m.in.  poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas dostępu do Portalu, co znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

XIV. Zmiany do Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb Administrator możemy zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Portalu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.

 

 

PomagamyHR.pl to akcja pomocy dla działów HR i startupów organizowana przez Pracuj Ventures przy wsparciu partnerów.

Ważne

Prywatność

PV_Logo_Biale_200px
Akcja prowadzona przez Pracuj Ventures Sp. z o.o.