W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2020 r. części przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, na którą składają się przepisy trzech ustaw – z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (która to ostatnia nie została jeszcze przyjęta) – przygotowaliśmy dla Was zbiór informacji na temat tego, jakie zmiany i jakie nowe możliwości zostały wprowadzone dla przedsiębiorców w ramach pomocy w walce z kryzysem spowodowanym epidemią wirusa SARS-CoV-2.  

Zmiany w zakresie badań pracowników

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza się wymóg przeprowadzania:

 • obowiązkowych okresowych badań lekarskich pracownika – w dalszym ciągu jednak obowiązkowi badania podlega nowy pracownik!
 • obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 • obowiązkowych okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów.

Zawieszone obowiązki będą musiały być wykonane w okresie 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, podlega on badaniom, które mogą być wykonane przez każdego lekarza (nie tylko lekarza medycyny pracy), badanie takie traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej

Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wysokości proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

W celu uzyskania rekompensaty pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o rekompensatę do właściwego ze względu na swoją siedzibę oddziału PFRON, w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom za okres przestoju lub zmniejszenia przychodu.

O odmowie wypłaty rekompensaty lub innej wysokości niż wskazana we wniosku orzeka Prezes Zarządu PFRON w drodze decyzji. Od decyzji tej służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu PFRON.

Wsparcie dla przedsiębiorców – ochrona miejsc pracy

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsce pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenie to będzie przysługiwać nie tylko na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

Spadek obrotów gospodarczych jest rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie konieczne jest spełnianie następujących kryteriów:

 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., chyba że zawarł porozumienie w sprawie spłaty;
 • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚW w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu.  W takim wypadku wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

UWAGA: Dofinansowanie nie przysługuje w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

Świadczenie postojowe

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeśli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności i przed dniem 1 lutego:

 • nie zawiesiła prowadzenia działalności, a jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był co najmniej o 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiącu i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału;
 • zawiesiła prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r., a jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

 • umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.
 • przychód z umowy nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak w przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu umów.

Przedsiębiorcy korzystającemu z karty podatkowej, który korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony najpóźniej do upływu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Świadczenie przysługuje jednorazowo, jednak Rada Ministrów może w przyszłości w drodze rozporządzenia przyznać je automatycznie ponownie, biorąc pod uwagę czas trwania stanu epidemii.

Świadczenie postojowe jest wolne od egzekucji i potrąceń.  

Dofinansowanie ze starostwa

Oprócz powyższych form pomocy, możliwe jest również zawarcie umowy z właściwym dla siedziby pracodawcy starostą w przedmiocie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie to przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłacane jest miesięcznie.

Dofinansowanie w przypadku spadków obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki należne od pracodawcy;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki należne od pracodawcy;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki należne od pracodawcy.

Analogiczne dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników.  Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy, wypłacane jest miesięcznie. Wysokość dofinansowania jest zależna od spadku obrotów i wynosi:

 • 50% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%;
 • 70% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%;
 • 90% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

WAŻNE: Wnioski o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorca może starać się o uzyskanie pożyczki od starosty w wysokości do 5.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP na okres 12 miesięcy. Okres karencji w spłacie wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia

Płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, na jego wniosek zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, na jego wniosek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

WAŻNE: Wniosek o zwolnienie należy złożyć do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. 

 

***

Agata Kołodziejczyk – adwokat. W zespole Kancelarii od 2018 roku. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim
w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, podczas których kształciła się również na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Interesuje się w szczególności prawem autorskim i prawem własności przemysłowej, jak również prawem energetycznym. Specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych badań due diligence, poprzedzających duże inwestycje private equity oraz venture capital, jak również rozwiązywaniem i zabezpieczaniem wszelkich kwestii wykazanych w ostatecznych raportach z takich analiz. Posiada również rozległe doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego oraz karnego, nabyte wskutek prowadzenia wielu procesów sądowych i postępowań przed innymi organami z tego zakresu.

Bierze udział w procesach inwestycyjnych Pracuj Ventures, Market One Capital i Experior Venture Fund. Jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie projektów strategicznych umów dla PKN Orlen. Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych.

Prywatnie interesuje się muzyką klasyczną, rękodziełem oraz uwielbia gotować.